Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31178621
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 434.0000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31178622
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 144.9700 0.0000 MHz
Modul C DTMF
31178623
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Mobile-Portable
Description2
USA
Gps Data
42.1297 -87.9613

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31178624
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31178625
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time