Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31280541
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 441.8125 5.0000 MHz
Modul B DTMF
31280542
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Pearl,Ms
Description2
USA
Gps Data
32.2829 -90.0408

Modul C Frequency 146.4000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
31280543
Software
ircDDB_GW-20210130
URL
Description1
Clinton,MS
Description2
USA
Gps Data
50.0000 -3.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31280544
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31280545
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time