Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
11485721
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 441.3250 0.0000 MHz
Modul B DTMF
11485722
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Big Spring, DM92gf
Description2
USA
Gps Data
32.2415 -101.4537

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
11485723
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul D DTMF
11485724
Software
ircDDB_GW-20180627
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
11485725
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time