Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31257921
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 448.8600 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31257922
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
FN42kn
Description2
MA, USA
Gps Data
42.5668 -71.1662

Modul C Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul C DTMF
31257923
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31257924
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31257925
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time