Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
50530551
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
50530552
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency 146.7875 -0.6000 MHz
Modul C DTMF
50530553
Software
DV4-20160425
URL
Description1
IPSWICH
Description2
QG62HL
Gps Data
-27.5022 152.5915

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
50530554
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
50530555
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time