Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
30234711
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 446.6000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
30234712
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
MIDLAND
Description2
ONT
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
30234713
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
30234714
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
30234715
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time