Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
00001
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 434.0000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
00002
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 145.4900 -0.6000 MHz
Modul C DTMF
00003
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Toronto,FNO3iq
Description2
Canada
Gps Data
43.7042 -79.3100

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
00004
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
00005
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time