Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
24000901
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 434.3000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
24000902
Software
ircDDB_GW-20200621
URL
Description1
Stockholm
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
24000903
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 434.3000 0.0000 MHz
Modul D DTMF
24000904
Software
ircDDB_GW-20200621
URL
Description1
Stockholm
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
24000905
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time