Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
36200111
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
36200112
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency 147.3000 0.6000 MHz
Modul C DTMF
36200113
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Willemstad, FK52ND
Description2
Curacao
Gps Data
12.1292 -68.8811

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
36200114
Software
keine_info
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
36200115
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time