Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
20412471
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 145.3625 0.0000 MHz
Modul B DTMF
20412472
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Egmond aan Zee, JO22
Description2
HONederland
Gps Data
52.6180 4.6292

Modul C Frequency 144.8125 0.0000 MHz
Modul C DTMF
20412473
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Egmond aan Zee, JO22
Description2
HONederland
Gps Data
52.6180 4.6292

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
20412474
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
20412475
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time