Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
20480591
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 144,1250 0,0000 MHz
Modul B DTMF
20480592
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Assen
Description2
Gps Data
53.0182 6.5689

Modul C Frequency 144.9500 0.0000 MHz
Modul C DTMF
20480593
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Assen, JO33ga
Description2
NL
Gps Data
53.0182 6.5689

Modul D Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul D DTMF
20480594
Software
DV4-20200302
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
20480595
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time