Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
20611491
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 433.0000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
20611492
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Ronse, JO10SS
Description2
Belgium
Gps Data
50.7531 3.5780

Modul C Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul C DTMF
20611493
Software
DV4-20160523
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
20611494
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
20611495
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
WD8OHA
DV4M
CQCQCQ
1126474
ON3KDM B
DCS011 B
CCS702
2018-10-19 17:21:03
2
VA7ZBL
DV4M
CQCQCQ
DTMF?
ON3KDM B
DCS011 B
CCS702
2018-10-19 17:20:37