Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
00001
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul B DTMF
00002
Software
UP4DAR-CCS7-Client
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
00003
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
00004
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
00005
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
OE7KJI
CQCQCQ
2327071
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-12-16 05:24:02
2
OE5LKO
D74
CQCQCQ
DTMF?
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-12-13 11:27:04
3
OE7HFT
1676
CQCQCQ
2327063
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-12-10 07:56:32
4
OE7KUT
CQCQCQ
2327058
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-12-08 17:48:13
5
OE7MWH
7044
CQCQCQ
2327044
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-12-07 10:14:38
6
OE7WFT
P
CQCQCQ
2327027
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-11-30 00:20:53
7
OE9CBV
CQCQCQ
2329045
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-11-28 05:58:39
8
OE7FZI
2820
CQCQCQ
2327060
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-11-27 17:29:36
9
OE7SUI
CQCQCQ
2327108
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-11-27 12:11:18
10
OE7HNT
CQCQCQ
2327022
OE7XIH B
DCS002 I
CCS704
2018-11-07 08:36:53
11
OE7KSH
CQCQCQ
2327021
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-11-03 15:28:19
12
OE7BAI
E880
CQCQCQ
2327032
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-10-28 08:36:14
13
OE7REH
D74
CQCQCQ
2327049
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-10-06 09:26:18
14
OE7SFI
CQCQCQ
DTMF?
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-10-05 14:32:32
15
OE7CWJ
ID31
CQCQCQ
2327051
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-09-15 10:48:56
16
OE7FTJ
ID51
CQCQCQ
2327023
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-09-01 08:58:56
17
HB9FVW
CQCQCQ
2283030
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-07-11 17:08:39
18
OE7FMH
C5
CQCQCQ
2327028
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-07-06 08:15:14
19
OE7CLI
CQCQCQ
2327053
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-06-20 05:39:46
20
DL9UAS
7313
CQCQCQ
2627313
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-06-08 20:01:48
21
OE7AFH
ENZO
CQCQCQ
DTMF?
OE7XIH B
DCS009 A
CCS704
2018-03-22 13:22:33