Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
23271411
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 433.0000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
23271412
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Zams, JN57HD
Description2
Austria
Gps Data
50.0000 -3.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
23271413
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency MHz
Modul D DTMF
23271414
Software
DV4-20200302
URL
Description1
Description2
CC 2.0.5722.33107
Gps Data

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
23271415
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time