Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul A DTMF
23250071
Software
keine_info
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
23250072
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
23250073
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
23250074
Software
DV4-20180228
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
23250075
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time