Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
23230311
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
23230312
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul C DTMF
23230313
Software
keine_info
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency 433.7500 0.0000 MHz
Modul D DTMF
23230314
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Ober7brunn, JN88ig
Description2
Austria
Gps Data
48.2667 16.7160

Modul E Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul E DTMF
23230315
Software
DV4-20170306
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time