Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31551511
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
31551512
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency 146.5000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
31551513
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Custer, WI
Description2
Gps Data
44.5736 -89.4049

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31551514
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31551515
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
KB9TTQ
CQCQCQ
DTMF?
N9NMH C
REF019 B
CCS704
2019-03-09 15:59:13
2
KC9LFH
CQCQCQ
DTMF?
N9NMH C
REF019 B
CCS704
2019-01-20 13:06:22