Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 434.0000 0.0000 MHz
Modul A DTMF
11390851
Software
ircDDB_GW-20200621
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul B Frequency 434.0000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
11390852
Software
ircDDB_GW-20200621
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul C DTMF
11390853
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
11390854
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
11390855
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time