Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31410071
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 446.4500 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31410072
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Salem, Oregon
Description2
USA
Gps Data
44.8900 -123.0300

Modul C Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul C DTMF
31410073
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31410074
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31410075
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time