Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31367871
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 431.0750 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31367872
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Ithaca NY
Description2
USA
Gps Data
42.5240 -76.4850

Modul C Frequency 145.6000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
31367873
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Ithaca NY
Description2
USA
Gps Data
42.3100 -76.2900

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31367874
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31367875
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time