Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31291971
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
31291972
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency 144.9700 0.0000 MHz
Modul C DTMF
31291973
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
KCMO
Description2
US
Gps Data
38.9493 -94.4142

Modul D Frequency 433.1000 10.0000 MHz
Modul D DTMF
31291974
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
KCMO
Description2
US
Gps Data
38.9493 -94.4142

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31291975
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time