Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
82420281
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 434.7000 -2.0000 MHz
Modul B DTMF
82420282
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
JO48HJ
Description2
Fjaereheia-Grimstad
Gps Data
58.3824 8.5917

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
82420283
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
82420284
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
82420285
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
LB7YE
TH74
CQCQCQ
2427016
LD4FH B
XRF404 B
CCS701
2017-03-12 20:33:26
2
LA9SGA
CQCQCQ
2427010
LD4FH B
REF056 D
CCS701
2017-03-09 20:43:38
3
LA7LW
7003
CQCQCQ
2427003
LD4FH B
XRF404 B
CCS701
2017-02-15 21:13:36