Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
24230281
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 433.9500 0.0000 MHz
Modul B DTMF
24230282
Software
DV4-20190222
URL
Description1
sveio Hotspot
Description2
norway
Gps Data
59.5500 5.3900

Modul C Frequency 144.7850 0.0000 MHz
Modul C DTMF
24230283
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
sveio
Description2
norway
Gps Data
59.5504 5.3978

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
24230284
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
24230285
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time