Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul A DTMF
31066591
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul B Frequency 445.0250 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31066592
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
San Diego, DM12kw
Description2
United States
Gps Data
32.9375 -117.1250

Modul C Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul C DTMF
31066593
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31066594
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31066595
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time