Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31371691
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 444.0250 5.0000 MHz
Modul B DTMF
31371692
Software
ircDDB_GW-20200621
URL
Description1
D-Star Repeater
Description2
Gps Data
35.2518 -80.6864

Modul C Frequency 145.1400 -0.6000 MHz
Modul C DTMF
31371693
Software
ircDDB_GW-20200621
URL
Description1
D-Star Repeater
Description2
Gps Data
35.2518 -80.6864

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31371694
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31371695
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
AE4VJ
7100
CQCQCQ
3145747
KI4WXS B
CCS704
2017-12-31 20:59:52
2
N4WBT
D74
CQCQCQ
DTMF?
KI4WXS B
CCS704
2017-12-28 02:48:57