Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
11122201
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency NO INFO
Modul B DTMF
11122202
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul C Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul C DTMF
11122203
Software
DV4-20171012
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
11122204
Software
20150918
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
11122205
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time