Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul A DTMF
31470121
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul B Frequency 447.5250 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31470122
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Chattanooga, EM75ja
Description2
USA
Gps Data
35.0000 -85.1300

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
31470123
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31470124
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31470125
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time