Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31394851
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 434.1000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31394852
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Richmond, RN90OK
Description2
USA
Gps Data
50.0000 -3.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
31394853
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
31394854
Software
0
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31394855
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time