Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31512741
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 441.0000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31512742
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Vienna, Virginia
Description2
USA
Gps Data
38.8841 -77.2872

Modul C Frequency 145670000. 00000.0000 MHz
Modul C DTMF
31512743
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31512744
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31512745
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time