Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31075531
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31075532
Software
ircDDB_GW-20180627
URL
Description1
Danville, CA USA
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 146.4450 0.0000 MHz
Modul C DTMF
31075533
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Danville, CA USA
Description2
Gps Data
37.8306 -121.9386

Modul D Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul D DTMF
31075534
Software
ircDDB_GW-20180627
URL
Description1
Danville, CA USA
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31075535
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time