Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31130541
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 441.1875 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31130542
Software
ircDDB_GW-20190624
URL
Description1
Kingsland
Description2
USA
Gps Data
30.4700 -81.4000

Modul C Frequency 145.8875 0.0000 MHz
Modul C DTMF
31130543
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Kingsland
Description2
USA
Gps Data
30.4700 -81.1400

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31130544
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31130545
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time