Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul A DTMF
00001
Software
DV4-20190222
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul B Frequency 445.8125 0.0000 MHz
Modul B DTMF
00002
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Knoxville, MD
Description2
US
Gps Data
39.3475 -77.6170

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
00003
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
00004
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
00005
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time