Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
31042391
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 446.5000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
31042392
Software
ircDDB_GW-20140602
URL
Description1
Description2
Gps Data
33.4884 -112.4064

Modul C Frequency 145.6600 0.0000 MHz
Modul C DTMF
31042393
Software
ircDDB_GW-20140101
URL
Description1
Goodyear
Description2
AZ USA
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
31042394
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
31042395
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time