Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 438.7700 0.0000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 438.1100 0.0000 MHz
Modul D DTMF
4
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
JH3GQJ
ID31
CQCQCQ
DTMF?
JL3ZHE B
XRF081 B
CCS704
2019-06-16 20:14:05
2
JA3KDJ
ID31
CQCQCQ
4403067
JL3ZHE B
XRF081 B
CCS704
2019-06-15 20:00:49
3
JL3ZII
880D
CQCQCQ
4403088
JL3ZHE D
XRF081 B
CCS704
2018-12-29 00:58:22