Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
44030191
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 430.9700 0.0000 MHz
Modul B DTMF
44030192
Software
20151215
URL
Description1
shimogyouku
Description2
kyoto
Gps Data
35.0000 135.7500

Modul C Frequency 145.6500 0.0000 MHz
Modul C DTMF
44030193
Software
20151215
URL
Description1
shimogyouku
Description2
KYOTO
Gps Data
35.0000 135.7535

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
44030194
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
44030195
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time