Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul A DTMF
44030091
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul B Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
44030092
Software
ircDDB_GW-20180719
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
44030093
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
44030094
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
44030095
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time