Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 144.5500 0.0000 MHz
Modul A DTMF
44011751
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul B Frequency 434.6000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
44011752
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
44011753
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
44011754
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
44011755
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
JR1CHU A
51P2
CQCQCQ
DTMF?
JA4CGU B
XRF129 D
CCS704
2019-06-18 03:22:37
2
JR1CHU
ID51
CQCQCQ
4401170
JA4CGU B
XRF129 D
CCS704
2019-06-17 09:56:04
3
JO1RBE
51P2
CQCQCQ
4401194
JA4CGU B
XRF129 D
CCS704
2019-06-17 03:08:03
4
JH1WXW
ID51
CQCQCQ
DTMF?
JA4CGU B
XRF129 D
CCS704
2019-06-12 20:07:32
5
JO1RBE C
CQCQCQ
DTMF?
JA4CGU B
XRF129 D
CCS704
2019-04-27 03:02:44
6
JA1XEQ B
ID31
CQCQCQ
DTMF?
JA4CGU B
XRF129 D
CCS704
2018-12-21 04:36:46
7
JO1RBE A
CQCQCQ
DTMF?
JA4CGU B
XRF129 D
CCS704
2018-03-02 13:55:15
8
JO1RBE D
51P2
CQCQCQ
DTMF?
JA4CGU B
XRF129 D
CCS704
2018-02-20 10:34:49