Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
44020441
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 430.8000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
44020442
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Shinshiro
Description2
Japan
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
44020443
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
44020444
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
44020445
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
JS6SYE
RSNC
CQCQCQ
DTMF?
JA2YXY B
XRF441 B
CCS704
2019-03-20 02:28:26
2
JE6VDG
RSNC
CQCQCQ
DTMF?
JA2YXY B
XRF441 B
CCS704
2019-03-18 15:27:07
3
JK3FRY
RSNC
CQCQCQ
4403038
JA2YXY B
XRF441 B
CCS704
2019-03-18 14:15:29
4
JP3NPH
RSNC
CQCQCQ
DTMF?
JA2YXY B
XRF441 B
CCS704
2019-03-18 14:15:11
5
7N1MPI
RSNC
CQCQCQ
JA2YXY B
XRF441 B
CCS704
2019-03-18 13:55:43
6
JH1RWZ
CQCQCQ
DTMF?
JA2YXY B
XRF441 B
CCS704
2019-03-18 13:50:10