Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
22201161
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 431.9000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
22201162
Software
DV4-20200302
URL
Description1
Segni RM
Description2
Italia
Gps Data
41.6980 13.0210

Modul C Frequency 144.6000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
22201163
Software
ircDDB_GW-20140101
URL
Description1
Segni *jn61mq*
Description2
Gps Data
41.6900 13.0200

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
22201164
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
22201165
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time