Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
22291121
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 431.5250 0.0000 MHz
Modul B DTMF
22291122
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
dvmega
Description2
-
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
22291123
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 431.5300 0.0000 MHz
Modul D DTMF
22291124
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
dvmega
Description2
-
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
22291125
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time