Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
22291141
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 430.6000 5.0000 MHz
Modul B DTMF
22291142
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Monte Suzza
Description2
Agrigento
Gps Data
37.3575 13.5110

Modul C Frequency 0.0000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
22291143
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
22291144
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
22291145
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time