Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
1
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 430.4250 5.0000 MHz
Modul B DTMF
2
Software
ircDDB_GW-20150820
URL
Description1
CAVALLINO
Description2
Gps Data
40.3315 18.1736

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
3
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
4
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
5
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
IK7YTQ
5100
CQCQCQ
2227041
IR7UBY B
XRF930 B
CCS704
2019-02-15 19:19:08
2
IW7EHM
IC92
CQCQCQ
2227286
IR7UBY B
REF080 A
CCS704
2019-02-15 11:04:11
3
IZ7ZJX
2820
CQCQCQ
2227143
IR7UBY B
XRF930 B
CCS704
2019-01-26 13:14:07
4
IU7IQS
IC92
CQCQCQ
2227207
IR7UBY B
XRF930 U
CCS704
2018-09-23 11:24:27
5
I7KOQ
IC92
CQCQCQ
DTMF?
IR7UBY B
XRF930 B
CCS704
2018-07-17 20:05:17
6
IN3HOQ
3059
CQCQCQ
2223059
IR7UBY B
XRF930 B
CCS704
2018-06-14 15:14:19
7
IZ7LGT
CQCQCQ
DTMF?
IR7UBY B
XRF332 B
CCS704
2018-03-12 07:57:34