Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
82160011
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 438.3750 -7.6000 MHz
Modul B DTMF
82160012
Software
ircDDB_GW-20140602
URL
Description1
Galyateto
Description2
Hungary
Gps Data
47.9161 19.9166

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
82160013
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
82160014
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
82160015
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time
1
HA0BW
IMI
CQCQCQ
DTMF?
HG6RUB B
XRF125 H
CCS004
2019-04-19 11:36:10