Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
22850401
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 434.9500 0.0000 MHz
Modul B DTMF
22850402
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Doettingen JN47DN
Description2
Switzerland
Gps Data
47.5658 8.2573

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
22850403
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency 434.9500 0.0000 MHz
Modul D DTMF
22850404
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Doettingen JN47DN
Description2
Switzerland
Gps Data
47.5658 8.2573

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
22850405
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time