Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
23526611
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul B DTMF
23526612
Software
DV4-20170517
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
23526613
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
23526614
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul E DTMF
23526615
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time