Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
23430901
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 438.6000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
23430902
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Stoke-on-Trent, IO83
Description2
VCUK
Gps Data
53.1000 -2.1800

Modul C Frequency 144.6250 0.0000 MHz
Modul C DTMF
23430903
Software
ircDDB_GW-20210130
URL
Description1
Stoke-on-Trent, IO83
Description2
VCUK
Gps Data
53.1000 -2.1800

Modul D Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul D DTMF
23430904
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
23430905
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time