Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
23415621
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 432.1000 0.0000 MHz
Modul B DTMF
23415622
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
WORCESTER
Description2
UK
Gps Data
52.1400 -2.2200

Modul C Frequency 146.5000 0.0000 MHz
Modul C DTMF
23415623
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Worcester
Description2
UK
Gps Data
52.1400 -2.2200

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
23415624
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
23415625
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time