Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 432.6500 0.0000 MHz
Modul A DTMF
23445251
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Description2
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul B Frequency 432.6500 0.0000 MHz
Modul B DTMF
23445252
Software
ircDDB_GW-20151116
URL
Description1
Houghton, Cambs
Description2
England
Gps Data
52.3321 -0.1125

Modul C Frequency NO INFO
Modul C DTMF
23445253
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
23445254
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
23445255
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time