Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul A DTMF
23411601
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul B Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul B DTMF
23411602
Software
DV4-20160425
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul C Frequency 144.9800 0.0000 MHz
Modul C DTMF
23411603
Software
ircDDB_GW-20210607
URL
Description1
Petts Wood, JO01BJ
Description2
England, UK
Gps Data
51.3900 0.0820

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
23411604
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
23411605
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time