Modul A - Modul B - Modul C - Modul D - Modul 3
Modul A Frequency NO INFO
Modul A DTMF
21432611
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul B Frequency 438.2375 -7.6000 MHz
Modul B DTMF
21432612
Software
ircDDB_GW-20180719
URL
Description1
Garraf
Description2
Gps Data
41.2886 1.7011

Modul C Frequency 0.0000 0.000 MHz
Modul C DTMF
21432613
Software
ircDDB_GW-20160131
URL
Description1
no info
Description2
no info
Gps Data
0.0000 0.0000

Modul D Frequency NO INFO
Modul D DTMF
21432614
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

Modul E Frequency NO INFO
Modul E DTMF
21432615
Software
NO-INFO
URL
Description1
NO-INFO
Description2
NO-INFO
Gps Data
NO-INFO NO-INFO

 

 

 

Nr
MyCall
Sfx
Ur
DTMF
RPT
REF
CCS
Time